Το παρεκκλήσιον τούτο ήτο παλαιόν αγνώστου χρονολογίας ανεγέρσεως κ.λ.πών στοιχείων αυτού. Ευρέθη μέχρι του έτους 1952 τελείως ηρειπωμένων (γκρεμισμένον). Τότε η Ελπίδα Παπαδογιάννη, κάτοικος Αγίου Μύρωνος, διέθεσε δια διαθήκης ένα ελαιόφυτον εις θέσιν Πενταμόδι με 150 ελαιόδενδρα να εκποιηθεί και δια του προϊόντος αυτού να ανεγερθεί εκ νέου η Εκκλησία αύτη της Παναγίας. Θανούσης της δωρητρίας το έτος ..…., οι εκτελεσταί της διαθήκης Εμμαν. Σπινθουράκης – Μύρων Δαρδαντής και Μιχαήλ Μύρ. Μοιράκης προέβησαν εις την πώλησιν του ελαιοφύτου αντί δρχ. …..

Το έτος 1954 ήρχισε η ανέγερσις της ειρημένης εκκλησίας κατόπιν υποδείξεων της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης μέχρι του έτους 1974, ότε και απεβίωσαν οι Σπινθουράκης και Δαρδαντής.

Το έτος 197… διορίσθησαν νέα μέλη εις την επιτροπήν εκτελεστών εις αντικατάστασιν των 2 αποβιωσάντων, τον υποφαινόμενον ιερέα Στυλιανόν Ροδαμνάκην και Μιλτιάδην Γ. Χαιρέτη, ότε μετά του επιζώντος Μιχαήλ Μύρ. Μοιράκη προέβησαν εις τας δεούσας ενεργείας και αποπερατώθη η Εκκλησία αύτη το έτος 1974. Καινουργή το ξυλόγλυπτον τέμπλον και αγιογραφηθείσα υπό του Δημητρίου Σαριδάκη, αρίστου Αγιογράφου – περατώθησαν όλες οι εργασίες και επακολούθησαν τα Ιερά Εγκαίνια του παρεκκλησίου της Παναγίας εν έτει 1983 Οκτωβρίου 15, Εφημερεύοντος του Ιερέως Στυλιανού Ροδαμνάκη και Εκκλησιαστικών Συμβούλων, υπό του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρού Τιμοθέου. Το έτος 2006 έγινε καθαίρεση εσωτερικά των σοβάδων κάτωθεν των αγιογραφιών με αρμολόγηση του τοίχου. Ανακαινίσθησαν η πόρτα και το παγκάρι του Ι. Ναού. Προσετέθη η Αγιογραφία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καμάρα εντός του Ι. Βήματος και εξωτερικά γκρεμίσθηκαν οι πέτρες νότια του Ναού και εκτίσθηκε τοίχος με πέτρες και αρμό. Επίσης, καθιερώθηκε από το έτος 1997 οπότε και ετοποθετήθη Εφημέριος ο Π. Νικόλαος Κριτσωτάκης να τελούνται όλες οι ακολουθίες του Δεκαπενταύγουστου: Εσπερινός και Παράκληση το εσπέρας και κάθε πρωί όρθρος και Θ. Λειτουργία, επειδή ο Ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο. Επίσης, τελείται Θ. Λειτουργία στην εορτή της Αγ. Σκέπης την 28η Οκτωβρίου, καθιερώθηκε από το έτος 2000.

 

Ο εφημέριος

 

+ Πρωτ. Ν. Κριτσωτάκης